§1
Navn:
Foreningens navn er KOMETBUTIKKERNE, RØDEKRO. Foreningen er en forening under HHI, Rødekro

§2
Formål:
Det er foreningen formål at varetage fælles interesser for medlemmerne, herunder at arbejde for fællesaktiviteter til fremme for byens detailhandel og beslægtede virksomheder.

§3
Medlemskab:
Som medlem kan optages enhver virksomhed, næringsdrivende samt andre i henhold til §2, der er medlem at HHI, hvis forholdene taler herfor. Udmeldelse skal ske med 6 måneders skriftligt varsel til bestyrelsen.

§4
Kontingent:
Kontingent for regnskabsåret fastsættes på hvert års ordinære årsmøde efter forslag fra bestyrelsen.  Kontingentindbetaling sker kvartalsvis forud.  Kontingentet til KOMETBUTIKKERNE, RØDEKRO indeholder kontingent til HHI.  Kontingent restance ud over seks måneder medfører udelukkelse af foreningen.

§5
Bestyrelse:
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.  Bestyrelsens valgperiode er 2 år.  Første år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.  Genvalg kan finde sted.  Bestyrelsen konstituerer sig selv.  Samtidig med valg af bestyrelsesmedlemmer vælges en suppleant for eet år ad gangen.  Genvalg kan finde sted.

§6
Myndighed:
Foreningens største myndighed er årsmødet.  Bestyrelsen kan invitere andre til at overvære årsmødet, men uden stemmeret.  Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg til gennemførelse af aktiviteter for forud aftale honorarer.

§7
Stemmeret
Hvert medlem har en stemme. Et medlem kan meddele et andet medlem fuldmagt til at udøve sin stemmeret, dog kan intet medlem stemme for mere end en fuldmagt, således medlem kan afgive mere en to stemmer.  Afstemning skal foregå skriftligt, såfremt dirigenten eller et medlem måtte ønske dette.

§8
Årsmøde:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af revideret regnskab, forslag til budget samt kontingent
  • Eventuelle forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af suppleant
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Indkaldelse til årsmødet skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Medlemmers forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes skriftligt, og være formanden i hænde mindst 8 dage før årsmødet.

Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest den 15. januar, og skal herefter udsendes sammen med indkaldelsen til det pågældende årsmøde.

§9
Ekstraordinært årsmøde:

Ekstraordinært årsmøde afholdes, når bestyrelsen måtte beslutte dette, eller når en tredjedel af medlemmerne skriftligt indgiver begæring herom, med angivelse af dagsorden.

Det ekstraordinære årsmøde vil i så fald være at indkalde af bestyrelsen til afholdelse senest inden 3 uger efter begæringens modtagelse og med mindst 14 dages varsel.

§10
Afgørelse:
Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Til ændringer af foreningens vedtægter kræves dog, at halvdelen af foreningens bestyrelsesmedlemmer har givet møde og at to tredjedele af de fremmødte har stemt for beslutningen, men er der ikke mødt halvdelen af medlemmerne, vil der med varsel å 14 dage være at afholde et nyt ekstraordinært årsmøde, og på dette årsmøde kan forslag om vedtægtsændring vedtages ved almindeligt stemmeflertal, uanset fremmødtes antal.

§11
Regnskabsår:
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.  Regnskabet skal før forelæggelsen på årsmødet være revideret af de af foreningens medlemmer valgte revisor.

§12
Hæftelse:
Ingen af foreningen medlemmer hæfter for eventuel gæld, som foreningen måtte påtage sig.

§13
Tegningsregel:
KOMETBUTIKKERNE, RØDEKRO, tegnes af bestyrelsens formand og kasserer hver for sig. Ved større køb, salg m.v. samt indgåelse af lejekontrakter o.l. dog af den samlede bestyrelse.

§14
Opløsning af foreningen:
Foreningens opløsning kan kun finde sted på et i den anledning indvarslet ekstraordinært årsmøde, og kun når mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødt, og tre fjerdedele stemmer af de fremmødte stemmer herfor.

Hvis halvdelen af medlemmerne ikke møder, kan der indkaldes til et nyt ekstraordinært årsmøde, der da er beslutningsdygtig.

Efter foreningen opløsning tilgår foreningens eventuelle formue HHI, Rødekro, der så alene må anvende midlerne til fremme af handelen i Rødekro by, eventuelt gennem oprettelse af en ny forening.